Side Area

The AxiomEE Company was founded in 2015, and has been providing quality Green Growth to the businessman and companies ever since.

info@axiomee.cz

Blog

Pozvánka na valnou hromadu 2023

Správní rada společnosti AxiomEE a.s., se sídlem Praha 8 – Libeň, Pod Vodárenskou věží 2323/40, IČ: 04655621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21224, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června od 14,00 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 8 – Libeň, Pod Vodárenskou věží 2323/40.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty.

5. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. červen 2022 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni.

Sorry, the comment form is closed at this time.